Vores pionerånd er vores kompetencer og din tryghed

  • Få viden på, hvordan du kan få renoveret dit badeværelse på mindre end én måned.
  • Hvad kan du anvende byggeplader til i badeværelser?
  • Hvordan du kan få økonomisk gevinst på en effektiv måde med vores gulvvarmesystemer, uden stor investering.
  • Hvad kan PIR isolering bl.a. gør for dit byggeri, både i nybyg og i renoveringsopgaver.

Gyldighed.

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud, ordrebekræftelser og leverancer som NGL indgår og er inddraget overfor samarbejdspartnere og kunder hvor intet andet er aftalt.
Ved eventuelle uoverensstemmelser er NGL salgs- og leveringsbetingelser gældende.

Priser, tilbud og ordrebekræftelser.

Alle skriftlige tilbud er gældende som nævnt i fremsendte tilbud og hvis der ikke er nævnt dato for tilbuddets varighed, er det normalt gældende i 14 dage fra dato på tilbuddet.

Tilbudte priser er gældende for den mængde der er nævnt i tilbuddet og såfremt der ændres i mængder, forbeholder NG sig ret til at justere priserne tilsvarende.

Alle priser fremgår af fremsendte tilbud og ordrebekræftelser.
NGL har ret til og til enhver tid at rette i sine priser med adresse til råvarer og/eller transportpåvirkninger samt udefra kommende faktorer på oplyste priser hvis ikke andet, skriftligt er aftalt.

Hvis det ikke specifikt fremgår af tilbud og ordrebekræftelser, er oplyste priser altid ekskl. transport, emballage, eventuelle afgifter, moms samt eventuelle ekspeditions- og leveringsgebyrer.

Betaling, sikkerhedsstillelse og ejendomsforbehold.

Købssummen forfalder jævnfør NGL betalingsbetingelser der er aftalt i hvert enkelt tilfælde.

Såfremt købers betaling(er) ikke sker Rettidig og/eller hvis forudsætningerne for den enkelte kredit ændres, er NGL berettiget til at tilbageholde alle yderligere leverancer til køber, uanset om leverancerne har en indbyrdes sammenhæng.

Ved købers betaling efter rettidig betalingsdag tilskrives morarenter på 2,0% pr. påbegyndt måned, indtil betaling sker, af det forfaldne tilgodehavende inkl. moms i henhold til renteloven. Tilskrevne renter og eventuelle gebyrer forfalder til betaling omgående og betales forud for al anden gæld ved de løbende betalinger.

NGL bevarer ejendomsretten til de solgte varer, uanset om levering har fundet sted, indtil hele købssummen samt eventuelle renter og gebyrer er betalt.

NGL er til enhver tid i forbindelse med eller efter aftalens indgåelse berettiget til over for køber at kræve betryggende sikkerhedsstillelser for købssummen, renternes og øvrige omkostningers rettidige betaling.

Garanti.

NGL yder ikke selvstændig garanti på leverede varer.
NGL dækker garanti indenfor de rammer producenterne yder på deres produkter. NGL er medlem af Byggebasen og yder herigemmen udvidet garanti jævnfør rammerne herfor.

Annullering og/eller ændring af ordrer.

Køber har efter afgivelse af ordrer til NGL og efterfølgende modtagelse af ordrebekræftelse, ikke ret til ændring eller annullering af ordren, medmindre andet er skriftligt taftalt.
Bliver der aftalt ændringer og/eller annullering, sker det skriftligt fra NGL og køber dækker alle omkostninger NGL måtte have herunder omkostninger til håndtering, opbevaring og sikring af kvalitet samt forretning af udskudt salg/leveringstidspunkt.

Hjemtagne/skaffe varer (f.eks. nævnt som MAV) og hjemtagne varer NGL har inkluderet i egne transporter, er altid bundne ordrer for køber.
Hjemtagnes varer noteret som MAV, leveres omgående ved hjemkomst efter de betingelser der fremgår af ordrebekræftelse.
Såfremt NGL skal opbevare hjemtagne varer, er det for købers regning og risiko og kun mod skriftlig aftale.

Returnering.

NGL tager med udgangspunkt ikke varer retur. Bliver der alligevel aftalt returnering, sørger køber for levering på NGL`s adresse og for købers regning og risiko.

Eventuelle returnerede varer skal kunne afsættes igen uden forbehold og derfor bl.a. være original emballeret, i original emballage og/eller udbrudte paller/pakker samt uden påvirkning af emballage, emballagefolier mv.

NGL krediterer ikke før varerne er godkendt og såfremt en aftalt returnering afvises af NGL efter kontrol/besigtigelse, returneres varerne til køber for dennes regning og risiko.

Bliver returnerede varer accepteret, krediteres der med adresse til den faktura varerne referer til, mod gebyr på minimum 30 % af fakturaens pålydende samt eventuelle omkostninger NGL måtte have, inklusiv ikke noterede omkostninger på fakturaen som f.eks. transport vedr. leverancen.

Produktansvar.

NGL er kun ansvarlig for person- eller tingskade forudsagtes af en defekt ved leveret produkt og når det godtgøres, at den skadevoldende defekt skyldes fejl eller forsømmelse fra sælgers side.
NGL er ikke ansvarlig for driftstab, tidstab, avancetab eller anden økonomisk konsekvenstab indtrådt hos køber som følge af defekte produkter.

Sælger/NGL kan ikke stilles til ansvar for eventuel fejlmontage af nogen art.

>